การขับขี่รถยก Forklift อย่างปลอดภัยสำหรับลูกค้าอบรมในโรงงาน
เริ่มต้น 12,000 ฿ ต่อคอร์ส

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
เริ่มต้น 9,000 ฿ ต่อคอร์ส

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ความปลอดภัยในการทำงานพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
เริ่มต้น 9,000 ฿ ต่อคอร์ส

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

Job Safety Analysis และการประเมินความเสี่ยง
เริ่มต้น 9,000 ฿ ต่อคอร์ส

ความปลอดการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 4 ผู้

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงาน

การประเมินอันตรายจากเสียงและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน คปอ.